CÔNG TY mới tại: Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LIÊN

MST: 3100458896- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Liên, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG THỌ

MST: 3100458906- Đại diện:
Địa chỉ: P Quảng Thọ, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG PHƯƠNG B

MST: 3100458913- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Phương, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG HƯNG

MST: 3100458945- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Hưng, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢNG KIM

MST: 3100458977- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Kim, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUẬN

MST: 3100459000- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Thuận, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN

MST: 3100459025- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, Xã Quảng Sơn, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG VĂN

MST: 3100459064- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Văn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG LIÊN

MST: 3100459184- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Liên, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG CHÂU

MST: 3100459219- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Châu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỒN SẺ

MST: 3100459233- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Lộc, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG SƠN

MST: 3100459258- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG LƯU

MST: 3100459307- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Lưu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRƯỜNG

MST: 3100459339- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Trường, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG

MST: 3100459402- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Trường, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG KIM

MST: 3100459427- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Kim, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TRUNG

MST: 3100459441- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Trung, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIẾN

MST: 3100459515- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tiến, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG

MST: 3100459561- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tùng, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC

MST: 3100459586- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Phúc, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TRUNG

MST: 3100459603- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Trung, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TIÊN

MST: 3100459628- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tiên, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TIÊN

MST: 3100459642- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Tiên, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG LƯU

MST: 3100459674- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Lưu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LONG

MST: 3100459699- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Long, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG HOÀ

MST: 3100459723- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hoà, Xã Quảng Hòa, Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG THUỶ

MST: 3100459748- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Thuỷ, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC

MST: 3100459787- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Lộc, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG THẠCH

MST: 3100459811- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Thạch, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG LỘC

MST: 3100459836- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Lộc, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THANH

MST: 3100459850- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Thanh, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG VĂN

MST: 3100459917- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Văn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUẢNG VĂN

MST: 3100459931- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Văn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚ

MST: 3100459988- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phú, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS BA ĐỒN

MST: 3100460013- Đại diện:
Địa chỉ: Ba Đồn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS PHÙ HOÁ

MST: 3100460020- Đại diện:
Địa chỉ: xã Phù Hoá, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HÀM NINH

MST: 3100460045- Đại diện:
Địa chỉ: KP 4 Ba Đồn, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG

MST: 3100460052- Đại diện:
Địa chỉ: xã Cảnh Dương, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TÙNG

MST: 3100460077- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tùng, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG LƯU

MST: 3100460084- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Lưu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂN

MST: 3100460091- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tân, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TÂN

MST: 3100460101- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tân, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG

MST: 3100460119- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Phương, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG TIẾN

MST: 3100460126- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Tiến, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG ĐÔNG

MST: 3100460133- Đại diện:
Địa chỉ: Xã Quảng Đông, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐÔNG

MST: 3100460158- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Đông, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG HƯNG

MST: 3100460165- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Hưng, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG THCS QUẢNG MINH

MST: 3100460207- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Minh, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG PHÚC

MST: 3100460221- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Phúc, , Thị Xã Ba Đồn, Quảng Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG CHÂU

MST: 3100460253- Đại diện:
Địa chỉ: xã Quảng Châu, , Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình