Đơn vị : Ngân hàng Chính sách - Phòng Tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác
Số hồ sơ: B-NCS-109482-TT

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay đến 100 triệu đồng.

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Đối với cho vay từ nguồn vốn của Liên đoàn lao động, Liên minh HTX, Hội người mù: Thủ trưởng cơ quan thực hiện Chương trình cấp tỉnh duyệt. Đối với các dự án vay vốn do Bộ Quốc phòng quản lý, tùy theo tình hình cụ thể do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phân cấp cho cấp dưới phê duyệt dự án.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
NHCSXH cấp huyện nơi cho vay.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Hội Người mù, Bộ Quốc phòng, Liên Đoàn lao động, Liên minh các hợp tác xã.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định NHCSXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cho vay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho vay. Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, cơ quan có thẩm quyền phải phê duyệt dự án, nếu không ra Quyết định phê duyệt dự án thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để NHCSXH cấp huyện thông báo cho người vay.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt
Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Các hộ gia đình cùng tham gia một dự án (dự án nhóm hộ gia đình): người vay vốn phải làm đơn tham gia dự án (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 14) gửi chủ dự án. Chủ dự án kiểm tra các yếu tố trên đơn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ, nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu, sau đó tổng hợp xây dựng thành dự án nhóm hộ (theo mẫu số 1b) và lập biểu tổng hợp Danh sách hộ gia đình tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm (ban hành kèm theo Thông tư số 14).
2. Chủ dự án trình UBND cấp xã nơi thực hiện dự án xác nhận trên đơn tham gia dự án về việc cư trú hợp pháp của người vay và xác nhận trên dự án về địa chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đối tượng hiện đang hoạt động trên địa bàn.
3. Chủ dự án gửi hồ sơ cho NHCSXH nơi cho vay. NHCSXH nơi cho vay kiểm tra các yếu tố trên dự án vay vốn, đối chiếu với đối tượng xin vay đúng với chính sách vay vốn của Chính phủ, nếu chưa đúng thì hướng dẫn người vay làm lại thủ tục hoặc bổ sung phần còn thiếu, sau đó ghi giấy biên nhận hồ sơ cho Chủ dự án (theo mẫu số 18/TD).
4. NHCSXH cấp huyện nơi cho vay tiến hành thẩm định (theo mẫu số 3b), nếu đủ điều kiện thực hiện dự án NHCSXH cấp huyện nơi cho vay trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt cho vay. Sau khi có Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền, NHCSXH cấp huyện nơi cho vay thực hiện việc kiểm tra đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn sau đó hướng dẫn hộ vay lập Hợp đồng tín dụng (theo mẫu số 5b/GQVL) và lập thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) gửi chủ dự án đồng thời gửi cơ quan thực hiện chương trình cấp cơ sở để thông báo cho người vay.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Người vay:
+ Đơn tham gia dự án (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 14);
2. Đối với chủ dự án:
+ Dự án vay vốn (theo mẫu số 1b);
+ Danh sách hộ gia đình tham gia dự án vay vốn giải quyết việc làm ban hành kèm theo Thông tư số 14;
+ Quyết định phê duyệt cho vay của cấp có thẩm quyền.
Số bộ hồ sơ:
03 bộ (01 bộ người vay giữ, 01 bộ cơ quan thực hiện chương trình giữ, 01 bộ NHCSXH cấp huyện nơi cho vay giữ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Dự án vay vốn (mẫu số 1b); Thông tư liên tịch 14/2008/T...
2. Đơn tham gia dự án( mẫu số 2). Thông tư liên tịch 14/2008/T...
3. Biểu tổng hợp danh sách hộ gia đình tham gia dự án vay. Thông tư liên tịch 14/2008/T...

Văn bản liên quan: