Danh mục ngành nghề : Công ty TNHH Lon Nước Giải Khát TBC Ball Việt Nam

STT Tên NNKD Chính
1 C2599 Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Ngành chính