Danh mục ngành nghề : Công ty TNHH OISHI INDUSTRIES Việt Nam

STT Tên NNKD Chính
1 C13130 Hoàn thiện sản phẩm dệt Ngành chính